Raid Asand 2011

Raid Asand 2011

809 photos prises lors du raid Asand 2011

Photos lors de l’épreuve de trail

Photos lors de l’épreuve de rollers

Photos lors du ravataillement

Photos lors de l’épreuve de canoë